Get Adobe Flash player

Menu witryny

LogowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Start Oferta
Wiadomość

KOŁO ŁOWIECKIE„GŁUSZEC”

W OLSZTYNIE

 

Warunki współpracy oraz cennik polowań

Ceny brutto w PLN

Obowiązują od 1 kwietnia 2010 do odwołania


KOŁO ŁOWIECKIE
„GŁUSZEC” W OLSZTYNIE Z SIEDZIBĄ W BARCZEWIE. UL. GAŁCZYŃSKIEGO 6, 11 – 010 BARCZEWO, tel. 662 037 315, 696 044 485

I. PODSTAWOWE WARUNKI WSPÓŁPRACY

A. Zasady ogólne.

1. Koło łowieckie oferuje klientom ilości i rodzaje zwierzyny do odstrzału na terenach łowieckich na warunkach określonych w niniejszym CENNIKU POLOWAŃ lub zgodnie z zawartą umową lub kontraktem.

2. Koło łowieckie nie będzie organizowało polowań dla klientów w następujących terminach:
- w okresie Świąt Wielkanocnych
- 1 i 2 listopada
- 24, 25, 26 grudnia ( Święta Bożego Narodzenia ).

B. Zamówienia, zmiany, anulowania, opłaty karne

2. Koło łowieckie ma prawo dokonywania zmiany terenów, liczby myśliwych, programu imprezy lub anulowania całej imprezy najpóźniej na 3 dni przed datą rozpoczęcia polowania bez ponoszenia kosztów.

3. Myśliwy jest zobowiązany w terminie 3 tygodni wpłacić zaliczkę w wysokości określonej przez Koło łowieckie na podstawie złożonego zamówienia i niniejszego cennika po uwzględnieniu rodzaju polowania oraz długości pobytu.

4. W przypadku anulowania polowania przez myśliwego:
- w terminie do 2 tygodni przed planowanym terminem polowania następuje zwrot wpłaconej zaliczki pomniejszonej o koszt przelewu bankowego.
- w terminie krótszym niż 2 tygodnie Koło łowieckie potrąci od wpłaconej zaliczki 195 PLN kosztów manipulacyjnych.
- w terminie krótszym niż 3 dni przed terminem polowania Koło łowieckie potrąci od wpłaconej zaliczki koszt 2 dni zakwaterowania liczonego wg Kat. I oraz koszt dwu dni organizacji polowania wg zamówienia.

5. Ewentualne koszty ponoszone przy anulowaniu imprezy w okresie 3 dni poprzedzających polowanie lub opóźnieniu przyjazdu ponoszone przez dysponenta rekompensowane będą do wysokości uzgodnionej przez Koło łowieckie i dysponenta.

6. Jeżeli myśliwy dokona odstrzału zwierzyny w okresie ochronnym, ponosi pełną odpowiedzialność karną zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa łowieckiego.

C. Warunki płatności, zniżki

1. Wszystkie ceny podane w CENNIKU POLOWAŃ są cenami brutto i stanowią podstawę do rozliczeń pomiędzy Kołem łowieckim a myśliwym na podstawie protokołu z polowania .

2. W przypadku wniesienia przez klienta reklamacji do protokołu z polowania, wypłata należności zostanie z konieczności zawieszona do czasu ostatecznego załatwienia reklamacji.

3. Dzieci klientów w wieku do lat 4 maja prawo do bezpłatnego udziału w imprezach myśliwskich pod warunkiem, że nie korzystają z osobnego łóżka i wyżywienia. Dzieci w wieku od 4 do 12 lat mają prawo do 25% zniżki cen za usługi.

II. INFORMACJE DODATKOWE

1. Po zakończeniu polowania i dokonaniu oceny trofeów sporządza się protokół z polowania, określający ilość, rodzaj i jakość zrealizowanych świadczeń. Protokół sporządzony jest przez przedstawiciela Koła łowieckiego przy udziale myśliwego (wskazana jest obecność podprowadzającego) na obowiązującym numerowanym druku.

2. Oceny wszystkich trofeów zwierzyny dokonuje się w czasie sporządzania protokołu. (wskazane jest aby od zakończenia preparacji upłynęło min. 24 godz.) W przypadku wyjazdu myśliwego przed upływem 24 godz. od ostatniej preparacji do protokołu z polowania wpisuje się rzeczywistą wagę trofeum stwierdzoną w momencie ważenia. Określony przy tej ocenie ciężar trofeum stanowi podstawę do obliczenia należności, której myśliwy nie ma prawa reklamować.

3. Jeżeli myśliwy zabiera poroże upolowanej zwierzyny płowej (bez spreparowania trofeum), w protokole należy podać ciężar całego łba oraz szacunkową masę trofeum. Określona szacunkowa masa trofeum stanowi podstawę do obliczenia należności za odstrzał zwierzyny i żadna reklamacja nie będzie uwzględniona. O ile myśliwy zabiera cały łeb odyńca, do obliczenia należności za odstrzał, należy przyjmować zasadę, że widoczna część szabel stanowi 1/3 całkowitej ich długości.

4. Oprócz określonych w CENNIKU trofeów łowieckich, myśliwy może za zgodą organizatora i za dodatkową opłatą zabrać z łowiska i wywieźć tuszę wraz ze skórą upolowanej zwierzyny pod warunkiem wpisania tego faktu do protokołu z polowania.

5. Opłata za postrzelenie zwierzyny będzie naliczana wyłącznie w przypadku nie odnalezienia zwierzyny. Podprowadzający zobowiązany jest przedstawić myśliwemu dowody postrzelenia w postaci farby lub ścinki. W przypadku znalezienia postrzelonej sztuki, liczona będzie opłata za odstrzał wg wartości trofeum plus zryczałtowana kwota za zepsutą tuszę, wyliczona na podstawie aktualnych cen skupu dziczyzny. Na wyraźne życzenie poszukiwanie postrzelonej zwierzyny w celu odzyskania trofeum może być kontynuowane po wyjeździe myśliwego, o ile do protokołu z polowania wniesiono zobowiązanie uregulowania należności za odstrzał - wg stawek określonych w niniejszym cenniku oraz opakowanie i przesyłkę trofeum pod wskazany adres wg stawek podanych przez Koło łowieckie.

6. Przy polowaniu na zwierzynę grubą do protokołu wpisuje się wszystkie strzały chybione - bez pobierania opłat.

7. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami do protokołu z polowania można wpisać wyłącznie trofea, części tuszy lub skóry zwierzyny i świadczenia, za które myśliwy lub osoba towarzysząca reguluje należność.

III. ŚWIADCZENIA POBYTOWE

Pobyt myśliwego lub osoby towarzyszącej

Cena obejmuje:
zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie cudzoziemca
zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie pilota - tłumacza i wynosi dziennie :

a) w kwaterach myśliwskich kategorii I - 200,-
- dopłata do pokoju 1-osobowego - 45,-

b) we wszystkich pozostałych kwaterach myśliwskich - 168,-
- dopłata do pokoju 1-osobowego - 30,-

Do kategorii I zaliczamy kwatery zlokalizowane w hotelach lub pensjonatach oraz w innych budynkach wolnostojących, które posiadają: łazienkę do dyspozycji myśliwych oddzielny pokój jadalny i wypoczynkowy
Pokoje zajmowane przez myśliwych muszą być odpowiednio i wygodnie urządzone ( wygodne łóżko lub tapczan, szafa na ubrania, szafka lub półka przy łóżku)
Pozostałe kwatery myśliwskie są zlokalizowane w budynkach mieszkalnych nie spełniających wymogów kat. S i I (wykorzystywanie lokali w blokach mieszkalnych jest niedopuszczalne). Myśliwi muszą mieć możliwość korzystania z łazienki. Dopuszcza się podawanie posiłków w pomieszczeniu zajmowanym przez myśliwych pod warunkiem , że jest ono odpowiednio duże i nie wymaga każdorazowego przestawiania mebli. Pokoje zajmowane przez myśliwych muszą być odpowiednio i wygodnie urządzone ( wygodne łóżko lub tapczan, szafa na ubrania, szafka lub półka przy łóżku)

UWAGA !
- w przypadku przekroczenia świadczeń pełnej doby (całodzienne wyżywienie + nocleg) o jeden posiłek stosowana będzie dopłata zryczałtowana od osoby - 58,-
- w przypadku niepełnych świadczeń (całodzienne wyżywienie i nocleg) o jeden posiłek mniej, stosowane będzie potrącenie kosztów pobytu cudzoziemca o zryczałtowaną stawkę pobytową - 39,-
- na specjalne zamówienie klienta może być zorganizowany uroczysty posiłek (obiad lub kolacja) za dodatkową opłatą od osoby - - 62,-

IV. GATUNKI ZWIERZYNY, ODSTRZAŁY, TROFEA

1. JELENIE
Jeleń - byk
Trofeum - wieniec i grandle
Okres polowań - 21 sierpnia - 28 lutego
Opłata za odstrzał wg wagi wieńca wraz z czaszką, (w tym: kością nosową, potyliczną oraz górną szczęką) bez żuchwy

do 1,99 kg - 900, -
2,00 kg - 3,49 kg - 2200,-
3,50 kg - 4, 99 kg - 2700,-
5,00 kg - 5,99 kg - 3000,- + 10,- za każdą 0,01 kg powyżej 5 kg
6,00 kg - 6,99 kg - 3900,- + 20,- za każdą 0,01 kg powyżej 6 kg
7,00 kg - 7,99 kg - 5500,- + 30,- za każdą 0,0l kg powyżej 7 kg
od 8,00 kg - 8100,- +50,- za każdą 0,01 kg powyżej 8 kg

Jeleń byk szpicak - odstrzał lub postrzelenie - 430,-
Jeleń byk - postrzelenie - 1900,-
Jeleń - łania
Trofeum - grandle
Okres polowań - 1 października - 15 stycznia
Opłata za odstrzał lub postrzelenie - 195,-

Jeleń - ciele
Okres polowań –1 października— 28 lutego
Opłata za odstrzał lub postrzelenie - 195,-

2. SARNY
Sarna - rogacz
Trofeum - parostki
Okres polowań - 11 maja - 30 września
Opłata za odstrzał według wagi parostków wraz z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz górną szczęką - po odjęciu 90 g:

do 99 g - 120,-
od 100 g do 149 g - 170,-
od 150 g do 199 g - 310,-
od 200 g do 249 g - 460,-
+ 2,- za każdy 1 g powyżej 200
od 250 g do 299 g - 550,-  + 2,50- za każdy 1 g powyżej 250 g
od 300 g do 349 g - 640,- + 12,- za każdy 1 g powyżej 300 g
od 350 g do 399 g - 1240,- + 20,- za każdy 1 g powyżej 350 g
od 400 g do 449 g -2250,- + 23,- za każdy 1 g powyżej 400 g
od 450 g do 499 g -3400,- + 25,- za każdy 1 g powyżej 450 g
500 g i powyżej -4600,- + 28,- za każdy 1 g powyżej 500 g

Sarna - rogacz postrzelony -550,-
Sarna - rogacz - perukarz -5600,-
Sarna - koza lub koźle
Okres polowań - 1 października - 15 stycznia
Opłata za odstrzał lub postrzelenie - 90,-

3. DZIKI
Okres polowań: odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki - 1 kwietnia – 31 marca lochy – 15 sierpnia - 15 stycznia
Dzik - odyniec
Trofeum - oręż (szable i fajki)
Opłata za odstrzał według długości szabel (średnia długość obu szabel mierzonych po zewnętrznym łuku):

14,0 - 15,9 cm -1200,-
16,0 - 20,0 cm - 1250,-+ 35,- za każdy mm powyżej 16 cm
powyżej 20 cm - 2600,-+ 45,- za każdy mm powyżej 20 cm

Uwaga: o ile myśliwy zabiera cały łeb odyńca, do obliczenia należności za odstrzał przyjmowana będzie zasada, że widoczna część szabel stanowi 1/3 całkowitej ich długości.
Dzik - wycinek (o długości szabel do 13, 99 cm), warchlak, przelatek, i locha - opłata za odstrzał według ciężaru tuszy po wypatroszeniu:
do 29,9 kg -100,-
od 30,0 kg do 49,9 kg - 250,-
od 50,0 kg do 79,9 kg - 350,-
od 80,0 kg - 500,-
Dzik postrzelony na polowaniu indywidualnym lub zbiorowym -250,-

Uwaga:
W przypadku odstrzału dzików (z wyłączeniem odyńców o szablach powyżej 14 cm) na polowaniu indywidualnym i zbiorowym istnieje możliwość zastosowania upustu w wysokości do 10%.

4. Pozostała zwierzyna

DZIKA KACZKA (krzyżówka, cyraneczka, głowienka, czernica)
Okres polowań -15 sierpnia - 21 grudnia
Opłata za odstrzał 1 (jednej) sztuki - do negocjacji

LIS
Trofeum - skóra w stanie surowym
Okres polowań - 1 czerwca - 31marca
Opłata za odstrzał 1 (jednej) sztuki - 30,-

JENOT
Trofeum - skóra w stanie surowym
Okres polowań - 1 lipca - 31marca
Opłata za odstrzał 1 (jednej) sztuki - 30,-

BORSUK
Trofeum - skóra w stanie surowym
Okres polowania - od 1września do 30 listopada
Opłata za odstrzał 1 (jednej) sztuki - 40,-

V. ORGANIZACJA POLOWAŃ

1. Polowanie indywidualne
Organizacja polowania indywidualnego obejmuje:

- przygotowanie łowiska,
- zapewnienie 1 podprowadzającego dla każdego myśliwego,
- preparację i ocenę trofeów.
Opłata wynosi od każdego myśliwego dziennie - 150,-
Dzień organizacji polowania obejmuje 2 wyjścia do łowiska: „ranne” i „wieczorne”. Opłata za organizację polowania będzie naliczana zgodnie z zamówieniem. Inny sposób naliczania opłaty może być zastosowany na wniosek dysponenta.

2. Polowanie zbiorowe:
Polowanie zbiorowe mogą być organizowane od pierwszej soboty przed 1 października do pierwszej niedzieli po 15 stycznia.
Organizacja polowania pędzonego obejmuje: przygotowanie łowiska, zapewnienie niezbędnej ilości naganiaczy i psów myśliwskich, transport podczas polowania, pokot zwierzyny, obecność sygnalisty, uroczyste ogłoszenie króla polowania, wręczenie pamiątek dla króla i v-ce króla polowania, preparację i ocenę trofeów
Opłata od każdego myśliwego, za każdy dzień polowania wynosi:

Polowanie na zwierzynę grubą:
- polowanie dla 3-5 myśliwych (mała grupa) - 300,-
- polowanie dla 6-ciu i więcej myśliwych (duża grupa) - 450,-

Uwaga !
Istnieje możliwość uczestniczenia 1-2 myśliwych w polowaniu zbiorowym zorganizowanym dla członków Koła Łowieckiego. Opłata za uczestnictwo w takim polowaniu (od każdego myśliwego za każdy dzień polowania) wynosi - 200, -
Poza powyższą opłatą myśliwy płaci za odstrzeloną przez siebie zwierzynę zgodnie z cenami podanymi w niniejszym cenniku.

VI. USŁUGI DODATKOWE DLA MYŚLIWYCH I OSÓB TOWARZYSZĄCYCH

l. Opłata za psy towarzyszące myśliwym- od każdego psa dziennie - 15,-
Cena obejmuje pobyt psa w pomieszczeniu zajmowanym przez myśliwego lub w pomieszczeniu wydzielonym. Wyżywienie psa załatwia właściciel we własnym zakresie, jeden myśliwy może przywieźć 1 psa, który musi być zgłoszony przy zamówieniu polowania.

2. Usługi transportowe: (stosowane w polowaniach indywidualnych)
a) wynajem pojazdu konnego - za 1 godzinę - 60,-
b) wynajem pojazdu mechanicznego - za kilometr - 1,9- (za każdy kilometr efektywnej jazdy z myśliwym )

3. Zakup tuszy lub skóry wg. aktualnych cen skupu

4. Użycie kamery video za cały okres trwania imprezy - 500,-

VI. REKLAMACJE

Ewentualne reklamacje myśliwych odnośnie organizacji i realizacji polowań, warunków zakwaterowania i wyżywienia, wartości zdobytych trofeów, pracy personelu organizatora polowań należy zgłosić najpóźniej do chwili podpisania protokołu z polowania. O fakcie wręczenia pisemnej reklamacji należy wnieść uwagę w protokole z polowania.
Reklamacje składane po zakończeniu polowania, opuszczeniu łowiska oraz w innym trybie niż na piśmie - nie będą rozpatrywane.

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z USŁUG

KOŁO ŁWOIECKIE „GŁUSZEC” W OLSZTYNIE

 

DARZ BÓR